กยศ คืออะไรกันนะ?

กยศ คืออะไรกันนะ?

หลายคนสงสัยว่า กยศ คืออะไรกันนะ?วันนี้เราจะพาไปรู้จักกันเลย กยศ. หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ หน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความจำเป็นหรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการ

หลักๆเเล้ว การกู้ยืม สามารถกู้ยืมได้ตั้งแต่ ระดับมัธยมปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้วนั่นเอง

ทุน กยศ ถ้าอยากได้ต้องทำยังไง?

บุคคลที่สามารถ ทำการกู้ยืม ทุนกยศ.ได้ คือ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

การจะขอทุน กยศ. นั้นต้องมารู้จักประเภทผู้กู้ยืมกองทุนก่อน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

  1. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
  2. ผู้กู้ยืมรายใหม่
  3. ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ สล็อต ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(2.1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

(2.2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา

(2.3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด slot

(3.1) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

(3.2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

(3.3) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

(3.4) ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

(3.5) ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

(3.6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(3.7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(3.8) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

ขั้นตอนในการกู้ยืม กยศ.

1. ผู้กู้ยืมลงทะเทียบรับรหัสผ่าน

2. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืม

3. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ

สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี

5. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม

6. ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน

7. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

8. ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

9. สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม

สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแบบลงทะเบียน

สถานศึกษานำส่งสัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ให้ธนาคาร

เอกชนก็กู้ได้

น้อง ๆ หลายคนอาจกังวลใจว่า ตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน แล้วอย่างนี้จะกู้เงิน กยศ. ได้หรือเปล่า ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะเรียนเอกชน ก็สามารถกู้ได้ เหมือนของรัฐเลย โดยวงเงินที่ได้ ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน หรืออาจก็มีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็สามารถศึกษารายละเอียด หรือสอบถาม ข้อสงสัยกับฝ่ายที่รับผิดชอบ ด้านนี้โดยตรง ของมหาวิทยาลัยได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

บทความที่น่าสนใจ>> Slot เกมน่าลงทุน 2020

Content by:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 13 กันยายน 2020 (ล่าสุดปี 2020)