กรมสรรพากร คืออะไร

กรมสรรพากร

ประวัติกรมสรรพากร

กรมสรรพากร ตามที่ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง ปฏิรูปการปกครอง โปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง กระทรวงต่าง ๆ ขึ้นแล้วนั้น เกิดมีปัญหา เรื่องเงินค่า ใช้จ่าย เงินเดือน ข้าราชการ ค่าใช้สอย เงินสำหรับ ปลูกสร้าง สถานที่ราชการ และบ้านพัก ข้าราชการตาม มณฑล epicwin

กระทรวง พระคลังในสมัยนั้น ไม่มีเงิน พอจ่าย เงินส่วนมาก ยังติดค้างอยู่กับ เจ้าภาษีนายอากร และเจ้าขุนมูลนายต่าง ๆ การจัดเก็บเงิน รายได้ตาม จังหวัดต่างๆ ยังหละหลวมไม่รัดกุม มีทางรั่วไหล อยู่มาก วิธีการจัดเก็บ ก็ล้าสมัย เมื่อได้ตั้ง กระทรวงขึ้นแล้วสล็อต

กระทรวง ที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี ก็ล้าสมัย เมื่อได้ตั้งกระทรวง ขึ้นแล้ว กระทรวง ที่มีหน้าที่ จัดเก็บภาษีไม่สามารถ จัดเก็บหรือปฏิบัติงาน ให้ดำเนินไปตาม ความประสงค์ ของรัฐบาลได้

epic winก็ส่งให้กระทรว งมหาดไทยดำเนินการ เสนาบดีกระทรวง มหาดไทยจึง ต้องรับภาระ เป็นตัวแทนของกระทรวง พระคลัง ในการจัดหาเงินผล ประโยชน์และ เร่งรัดเงินค้าง

ฉะนั้นรัฐบาล จึงจำเป็นต้อง แสวงหาคนที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจน ความชำนาญ งานมาปรับปรุงแก้ไข และดำเนิน การจัดเก็บภาษี ให้สัมฤทธิผลสม ความมุ่งหมายชาวต่างประเทศที่มาช่วยงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีดังนี้ คือ

1.มิสเตอร์ เอฟ.เอช.ไยล์
2.มิสเตอร์ ดับบะยู. เอ. เกรแฮม
3.มิสเตอร์ ริเวต คาร์แนค

กรมสรรพากร

การแบ่งส่วนราชการ กรมสรรพากร

กรมสรรพากร ซึ่งพระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมารเป็นอธิบดีนั้นแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 แผนก คือ แผนกบัญชาการ แผนกตรวจการ แผนกทะเบียน แผนกเงิน แผนกแบบ และแผนกจำหน่ายใบลาน

1. หมวดอากร ที่ดิน อากรค่านา อากรนาเกลือ อากรสม พัดสร อากรสวน อากรตาล โตนด อากรค่าน้ำepicwin slot
2. หมวดภาษี สรรพภาษี ภายใน ภาษีขาเข้า ร้อยชักสาม ภาษีขา ออกเบ็ดเตล็ด ภาษี ขาออก ภาษีโรงร้าน อากร จันอับ อากร ฟองเต่า
3. หมวดส่วย เงินค่า ราชการ
4. หมวดภาคหลวง ค่าภาค หลวงดี บุกและแร่ ภาคช้างป่า ภาคหลวงไม้
5. หมวดอากร ทำป่า ค่าอนุญาตเจาะ เผาต้นยาง เผ่าถ่าน ตัดหวาย ตัดไม้ หาชันและหายางไม้ หามูลค้างคาว ป่าผึ้ง ป่าลาน ป่ากระวาน
5. หมวดค่า ธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม อำเภอ ศุลกากร ค่าอนญาตฆ่าสัตว์ ค่าอนุญาต การพนัน ค่าตีตราดี บุกแร่ ค่าอนุญาต จับช้าง ค่าแสงเพลิง
6. หมวดค่าเช่า ค่าเช่าของหลวง
7. หมวดเบ็ดเตล็ด ค่าปรับ ภาษีอากร ค่าจำหน่าย ของหลวง ค่าเผาภาษี เก็บค่าธรรมเนียม ที่ดินของกระทรวงเกษตราธิการ ตามคำสั่งของ กระทรวงนั้น เก็บค่าเช่า ให้กรมพระคลังข้าง ที่ตามคำขอของกรมนี้

กรมสรรพากร

กรมสรรพากรนอกรวมกับกรมสรรพากรในเป็นกรมเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดำริ เห็นว่า กรมสรรพากรซึ่งมีหน้าที่ ตรวจตราตักเตือน เจ้าพนักงานผู้ปกครอง ท้องที่ในการตรวจ เก็บภาษีอากร

กระทำ การบัญชี และรวบรวมเงิน ผลประโยชน์ แผ่นดิน จะรวมอยู่ใน กระทรวง อันเสนาบดี มีหน้าที่ปกครองยังไม่สู้เหมาะแก่ทางการ ควรมา ขึ้นอยู่กระทรวง พระคลัง มหาสมบัติอัน เสนาบดีมีหน้าที่ ดำริและบัญชาการเงิน อยู่แล้ว slot

เพื่อจะได้จัด การตรวจตรา และจัดการ ให้เป็น ประโยชน์ยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงได้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ยกกรม สรรพากร ในซึ่งแต่เดิมขึ้น อยู่ในกระทรว งนครบาล และกรมสรรพากร นอก

ซึ่งเดิมขึ้นอยู่ใน กระทรวง มหาดไทย มาขึ้นอยู่ ในบังคับบัญชา กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ และให้รวมเข้าเป็น กรมเดียว กันเรียกว่า กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2458 ดังมี พระบรมราชโองการ ดำรัสเหนือเกล้าฯ ดังนี้

ประกาศ ยกกรม สรรพากรนอก มาขึ้น กระทรวง พระคลัง มหาสมบัติ และรวม กับกรมสรรพากร ใน
เปลี่ยนนาม เป็นกรมสรรพากร มีพระบรมราช โองการดำรัส เหนือเกล้าฯสั่งว่า กรมสรรพากรซึ่งมีหน้าที่ ตรวจตราตักเตือน เจ้าพนักงาน ผู้ปกครองท้องที่

ในการตรวจตรา เก็บภาษีอากร กระทำการบัญชี และรวบรวมเงินประโยชน์ แผ่นดินนั้น ทรงมีพระราชดำริเห็นว่า หน้าที่การเช่นนี้ จะรวมอยู่ในกระทรวง อันเสนาบดีมี หน้าที่ปกครอง ยังไม่สู้เหมาะแก่ทางการ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมสรรพากรใน

ซึ่งแต่เดิมขึ้นใน กระทรวงนครบาล มาขึ้นกระทรวง พระคลัง มหาสมบัติ อันเสนาบดีมี หน้าที่ ดำริและบัญชา ทางการเงิน อยู่แล้วเพื่อจะ ได้จัด การตรวจตรา และจัดการ ให้เป็นประโยชน์ ยิ่งขึ้น การก็ได้ดำเนิน การมาโดย เรียบร้อย

สมควรจะ รวมสรรพากร นอกมาไว้ใน กระทรวงเดียวกันจึง ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมสรรพากรนอก และข้าราชการใน กรมสรรพากรนอก มาขึ้นอยู่ใน บังคับบัญชา กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ slot เว็ปเเนะนำ sexybaccarat sastar gaming saga gaming

บทความที่น่าสนใจ>> Anime

Content by:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 13 กันยายน 2020 (ล่าสุดปี 2020)