แปลภาษา คืออะไร

แปลภาษา คืออะไร?

แปลภาษา หรือที่เรารู้จักกันคือ Google คือ บริการแปลภาษา มากหมายหลายภาษา ได้ในทันที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถ
แปลได้ทั้งเป็นเเบบคำ เเบบประโยค และหน้าเว็บระหว่างภาษาใดๆ ก็ตาม สามารถแปลได้ เราหวังว่า Google แปลภาษา
จะทำให้ ผู้คนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเขียนขึ้น ใช้ในภาษาใดก็ตาม

แปลภาษา

วิธีการทำงาน

เมื่อ Google แปลภาษาสร้างคำแปล โปรแกรมจะทำการ ค้นหารูปแบบ ในเอกสารนับร้อยล้านฉบับเลย เพื่อช่วยเลือก คำแปลที่ดีที่สุด สำหรับคุณ หลังจากการตรวจพบ รูปแบบของเอกสาร ที่มีผู้แปลไว้อยู่แล้ว Google แปลภาษาจึง สามารถคาดเดาได้อย่างชาญฉลาด ว่าคำแปลที่เหมาะสม เเละสมควรจะเป็นอะไร เเละกระบวนของการค้นหา รูปแบบในข้อความจ ำนวนมาก เรียกว่า การแปล ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยสถิติ

เนื่องจากคำแปล นั้นสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ จึงอาจไม่ สมบูรณ์แบบ slot เสมอไป ยิ่งมีเอกสาร ในภาษาหนึ่งๆ ที่แปลโดยมนุษย์มาให้ Google แปลเอกสาร จะวิเคราะห์มากเท่าใด คุณภาพของการแปล ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น นี่เป็นเหตุผลว่า บางครั้งทำไม ความถูกต้อง ของการแปล จึงแตกต่างกันไป ในแต่ละภาษาGoogle แปลภาษาสนับสนุนภาษาใดบ้าง
ขณะนี้ Google แปลภาษาให้บริการแปล

แปลภาษา

การแปลข้อความ การแปลไปมา จะระหว่าง 103 ภาษาด้วยการพิมพ์ หรือเสียง

-แตะเพื่อแปล คัดลอกข้อความ ในแอป แล้วแตะไอคอน Google แปลภาษาเพื่อแปล (ทุกภาษา)

– แปลเเบบออฟไลน์ แปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (59 ภาษา)

– การแปลทันใจด้วยกล้อง แปลข้อความ ในรูปภาพได้ทันทีเลย เพียงเเค่ เล็งกล้องถ่ายรูปไปที่ข้อความ ในรูปภาพ (88 ภาษา)

– รูปภาพ ถ่ายภาพ หรือนำเข้ารูปภาพ เพื่อคำแปล ที่มีคุณภาพสูงขึ้น (50 ภาษา)

– การสนทนา: แปลการสนทนา 2 ภาษาได้อย่างรวดเร็ว (43 ภาษา)

– การเขียนด้วยลายมือ: เขียนตัวอักษรแทนการพิมพ์ (95 ภาษา)

– Phrasebook: ติดดาวและบันทึกคำและวลีต่างๆ ที่แปลไว้เพื่อใช้งานภายหลัง (ทุกภาษา)

– การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: เข้าสู่ระบบเพื่อซิงค์ Phrasebook ระหว่าง แอป กับเดสก์ท็อป สล็อต

แปลภาษา

สามารถแปลภาษาต่อไปนี้ไปมาได้


กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, เคิร์ด, โคซา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, จีน (ตัวเต็ม), จีน (ตัวย่อ), ชวา, ชิเชวา, เช็ก, โชนา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, เซโซโท, เซอร์เบียน, โซมาลี, ญี่ปุ่น, ดัตช์, เดนมาร์ก, ตุรกี, เตลูกู, เติร์กเมน, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, ไทย, นอร์เวย์, เนปาล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, เบงกอล, เบลารุส, ปัญจาป, เปอร์เซีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ม้ง, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, เมารี, เมียนมา (พม่า), ยิดดิช, ยูเครน, เยอรมัน, โยรูบา, รัสเซีย, โรมาเนีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, เวลส์, เวียดนาม, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, เอสโทเนีย, เอสเปอแรนโต, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เฮติครีโอล

7 เว็บไซต์แปลภาษาใช้งานฟรี

7 เว็บไซต์ แปลภาษา ที่ใช้งานฟรี มาฝากทุกคนกัน ที่แปลได้ทั้งไทยเป็นอังกฤษ หรือจะแปลภาษาอื่น ๆ ก็ทำได้อย่างง่ายดาย เเละที่สำคัญ! บางเว็บไซต์ สามารถแปลภาษา ได้แบบทั้งประโยค

  1. Google Translate เว็บไซต์แปลภาษาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก สามารถแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทยได้เพียงเสี้ยววิ หรือแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ได้อีกกว่า 100 ภาษา
  2. ฉันรักแปล (I love translation) ฉันรักแปล (I love translation) อีกหนึ่งเว็บไซต์แปลภาษาที่ชอบมาก ๆ เพราะเว็บนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคือ สามารถแสดงผลลัพธ์การแปลภาษาได้ถึง 3 แบบ ทำให้เราเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหน
  3. Bing Microsoft Translator Bing Microsoft Translator สำหรับเว็บไซต์แปลภาษานี้จะคล้าย ๆ กับเว็บไซต์ Google Translate มีให้เลือกแปลภาษาได้หลายภาษา แต่จากเสียงผู้ใช้ส่วนใหญ่บอกว่า Bing Microsoft Translator ทำได้ดีในการแปลคำหรือประโยคที่เป็นทางการมากกว่า
  4. Naver Papago Translate Naver Papago Translate เว็บไซต์วุ้นแปลภาษาที่หลาย ๆ คนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าค่อนข้างแม่นยำ 80-90% เลยทีเดียว คนที่นิยมใช้เว็บไซต์นี้คือเพื่อแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยซะส่วนใหญ่
  5. แปลประโยค.com แปลประโยค.com เว็บไซต์แปลภาษาสัญชาติไทย ที่สามารถแปลได้จากภาษาไทยไปเป็นภาษาอื่น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถแปลจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยได้ ตัวเว็บไซต์แปลได้ทั้งประโยคและข้อความสั้น ๆ
  6. Baidu Translate Baidu Translate มาต่อกันด้วยเว็บไซต์แปลภาษาจากจีน มีให้เลือกแปลหลายภาษา แปลอังกฤษเป็นไทยได้ แปลไทยเป็นอังกฤษได้ ที่สำคัญชาวเน็ตต่างพากันบอกว่าแปลภาษาได้ตรงและแม่นกว่า Google Translate ซะอีก
  7. Cambridge Translator Cambridge Translator ปิดท้ายกันด้วยเว็บไซต์แปลภาษาจากฝั่งอังกฤษ แต่สามารถแปลไทยเป็นอังกฤษได้ด้วยนะเธอ เว็บไซต์นี้เหมาะมาก ๆ สำหรับคนที่เรียนภาษาฝั่งยุโรป เพราะนอกจากการแปลภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

บทความที่น่าสนใจ >> 1688 slot

Content by:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 13 กันยายน 2020 (ล่าสุดปี 2020)